عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >21<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص اخذ پذيره نسبت به رقبات 1397/02/18
نظارت شرعي در خصوص تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1396/01/26
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1395/02/23
نظارت شرعي در خصوص گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي 1395/02/20
نظارت شرعي در خصوص عدم رعايت برخي از مقررات قانوني درخصوص اراضي موقوفه 1393/02/01
نظارت شرعي در خصوص ماده 1309 قاون مدني مصوب 1314 1392/07/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357 1392/07/10
نظارت شرعي در خصوص شوراي انقلاب در رابطه با واگذاري بيمارستان سهاميه قم به وزارت بهداري 1391/10/20
نظارت شرعي در خصوص تعلق گرفتن پاداش پايان خدمت مستخدم متوفي به وراث قانوني وي موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري 1391/03/07
نظارت شرعي در خصوص ماده 101 شهرداري 1390/09/02
نظارت شرعي در خصوص موضوع بند(9) ماده(50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور 1390/04/28
نظارت شرعي در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي 1387/09/03
نظارت شرعي در خصوص عدم مغايرت مرور زمان در دعاوي اشخاص خارجي 1387/04/04
نظارت شرعي در خصوص عدم پرداخت حق ارتفاق ناشي از حريم راههاي اصلي و فرعي و خطوط مواصلاتي برق و آب و گاز و نفت توسط دولت 1386/07/08
نظارت شرعي در خصوص ماده 52 قانون تجارت 1385/11/28
نظارت شرعي در خصوص ابطال ماده 34 قانون ثبت 1385/05/12
نظارت شرعي در خصوص عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در پاسخ به استعلام بانك مركزي 1385/05/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 23 آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه 1383/10/21
نطارت شرعي در خصوص قطعي بودن آراء كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 1382/04/09
نظارت شرعي در خصوص انتشار اوراق قرضه ارزي 1380/11/24
نظارت شرعي در خصوص اطلاق انفال به سنگ آهك 1380/10/02
نظارت شرعي در خصوص قانون انتشار اسناد خزانه و اوزاق قرضه مصوب 1348 1380/07/22
نظارت شرعي در خصوص نامه سرپرست اوقاف راجع به بخشنامه‌هاي صادره از معاون هماهنگي امور عمران وزارت كشور و مديركل دفتر فني استانداري تهران درخصوص ماده 66 بودجه 1363 مورخ 79/12/28 1379/12/28
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي 1379/12/08
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي ماده 13 تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان 1379/12/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 1210 قانون مدني 1379/10/20
نظارت شرعي در خصوص الزام قاضي به تبعيت از استدلال هيئت عمومي ديوان عالي كشور 1379/10/20
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي بند 1 تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1379/09/15
نظارت شرعي در خصوص سود تسهيلات مذكور در تصويبنامه هيئت وزيران 1379/05/01
نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران 1379/04/09
نظارت شرعي در خصوص برخي از تصويب نامه هاي دولتي 1378/08/13
نظارت شرعي در خصوص بند «ج» تصويب‌نامه شماره 73344/ت 20778ه مورخ 15/12/1377 هيئت وزيران 1378/08/05
نظارت شرعي در خصوص باز پس گيري زمينهاي محيات از متصرفيني كه قبل از تاريخ 65/12/16 تصرف كرده‌اند 1378/07/10
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده (18) آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت 1378/07/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده 1378/07/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 2 تصويب‌نامه 1377/11/21 هيئت وزيران 1378/05/18
نظارت شرعي در خصوص قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نسبت به اراضي موقوفه 1378/03/30
نظارت شرعي در خصوص ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1378/01/29
نظارت شرعي در خصوص بند (9) ماده (50) قانون بودجه مصوب 1351 در رابطه با اراضي موقوفه 1377/12/03
نظارت شرعي در خصوص بند 2 تصويب‌نامه شماره 997/ت16544ه مورخ 1375/2/3 1377/09/01
نظارت شرعي در خصوص تصويب‌نامه هاي شماره 25789/ت19957ه مورخ 1377/5/10 و شماره 25791/ت19965ه مورخ 1377/5/10 هيئت وزيران 1377/07/27
نظارت شرعي در خصوص پرداخت تعهد مربوط به يوزانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع 28 دستگاه واگن مسافري 1377/06/09
نظارت شرعي در خصوص پرداخت سود وام سهامدار موضوع ماده 2 تصويب‌نامه هيئت وزيران 1377/05/27
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 40 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377/05/26
نظارت شرعي در خصوص ماده 3 الحاقي به آيين نامه اصلاحي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي 1377/05/21
نظارت شرعي در خصوص تصويب‌نامه مورخ 1373/10/6 هيئت وزيران در رابطه با چاپ و نشر اوراق قرضه جديد براي بازپرداخت اصل و جوائز اوراق قرضه سابق 1377/01/10
نظارت شرعي در خصوص ماده (6) تصويب‌نامه مورخ 1373/8/14 هيئت وزيران در خصوص «سود مورد انتظار» 1376/04/24
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1376/04/24
نظارت شرعي در خصوص ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 با موضوع احتساب خسارت تأخير تأديه در خصوص چك بلامحل 1376/03/01
نظارت شرعي در خصوص ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 1376/03/01
نظارت شرعي در خصوص موقوفات 1376/03/01
نظارت شرعي در خصوص اثبات قتل با قسامه 1375/12/14
نظارت شرعي در خصوص پرداخت ديه به اولياي دم 1375/05/10
نظارت شرعي در خصوص ماده واحده قانون افتتاح حساب پس انداز براي اطفال - مصوب 1357 1375/05/06
نظارت شرعي در خصوص گرفتن ماليات از موقوفات خاص 1375/03/06
نظارت شرعي در خصوص پرداخت ديه به اولياي دم 1374/08/25
نظارت شرعي در خصوص مستثني بودن موقوفات از قوانين مربوط به املاك شخصي 1374/04/27
نظارت شرعي در خصوص ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1374/03/08
نظارت شرعي در خصوص ماده 5 تصويب‌نامه شماره 7118/ت211ه مورخ 1373/6/6 هيئت وزيران 1373/12/20
نظارت شرعي در خصوص بند 5 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها و ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها 1373/04/11
نظارت شرعي در خصوص ماده 47 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1372/12/11
نظارت شرعي در خصوص مواد 68 و 68 مكرر آيين دادرسي كيفري 1372/09/11
نظارت شرعي در خصوص اوقاف 1372/05/11
نظارت شرعي در خصوص ماده (152) قانون ديات - مصوب 1361 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ماده (443) قانون مجازات اسلامي - مصوب 70/05/08 كميسيون مزبور 1372/05/02
نظارت شرعي در خصوص تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامي مصوب 1369/10/18 1372/04/22
نظارت شرعي در خصوص مرور زمان در تخلفات اداري 1372/02/27
نظارت شرعي در خصوص ملكيت معادن 1371/10/22
نظارت شرعي در خصوص مواد 323 و 325 قانون دادرسي و كيفر ارتش 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي 1371/08/04
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1371/06/08
نظارت شرعي در خصوص عدم شمول مغايرت شرعي مرور زمان نسبت به اشخاص خارجي كه در كشورشان مرور زمان به رسميت شناخته شده است 1371/05/11
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختياز كشاورزان قرار گرفته است 1369/10/05
نظارت شرعي در خصوص تصرّفات برخلاف وقفنامه و بدون قصد و رضاى متولى 1369/10/05
نظارت شرعي در خصوص ماده 712 قانون آيين دادرسي مدني با موضوع الزام به پرداخت هزينه دادرسي 1369/06/18
نظارت شرعي در خصوص اخذ 2% از فروش شركت ها و كارخانجات توسط سازمان صنايع ملي ايران 1369/03/23
نظارت شرعي در خصوص مواد 5 و 6 قانون ازدواج مصوب 1310 1368/10/17
نظارت شرعي در خصوص آراء كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور 1368/08/03
نظارت شرعي در خصوص جواز احداث ساختمان در محدوده حريم روستا در صورتي‌كه مورد نياز براي مصارف مقرر جهت حريم نباشد 1368/08/03
نظارت شرعي در خصوص وصول خسارت تأخير تأديه 1367/10/14
نظارت شرعي در خصوص مشروعيت ماده 1309 قانون مدني 1367/08/08
نظارت شرعي در خصوص مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحي 1348 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 294 قانون امور حسبي 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص شمول مرور زمان نسبت به تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص شمول مرور زمان در رسيدگي به تخلفات قضات و صاحب منصبان پاركه با موازين شرع 1366/10/23
نظارت شرعي در خصوص مواد 2 و 7 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات بعدي 1366/06/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 44 مكرر قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1347 1366/04/11
نظارت شرعي در خصوص اينكه شن و ماسه و خاك رس تابع زمين و ملك اشخاص و موقوفات است 1366/03/28
نظارت شرعي در خصوص اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي 1365/12/16
نظارت شرعي در خصوص ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 1365/08/14
نظارت شرعي در خصوص تعيين مدت براي اعتبار وصيت‌نامه عادي و خودنوشت موضوع ماده 294 قانون آيين دادرسي مدني 1365/04/22
نظارت شرعي در خصوص مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 1365/04/19
نظارت شرعي در خصوص لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب 1358/2/4 شوراي انقلاب 1364/12/20
نظارت شرعي در خصوص ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18/ 10/ 51 1364/09/19
نظارت شرعي در خصوص قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352/8/22 1364/07/09
نظارت شرعي در خصوص مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي مدني و ساير موادي كه به طور متفرقه در قوانين ديگر، احكامي نسبت به دريافت خسارت تأخير تأديه دارند 1364/04/18
نظارت شرعي در خصوص مغايرت اخذ خسارت تاخيز تاديه توسط بانك ها با شرع 1364/04/12
نظارت شرعي در خصوص نبصره ماده 34 و مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايي قانون ثبت 1363/12/23
نظارت شرعي در خصوص دريافت بهره از وام، پس از تاريخ سررسيد آن 1363/05/17
نظارت شرعي در خصوص ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده 1363/05/09
نظارت شرعي در خصوص واگذاري زمين‌هاي بنياد مستضعفان به وزارت مسكن و شهرسازي 1363/05/07
تعداد كل رديف : 134 
v  >21<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-