شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/01/14 نامه اشخاص  
1395/01/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/02/23 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1371/06/08 نظر شوراي نگهبان در خصوص ماده 299 قانون مجازازت اسلامي  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/02/15 پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-