شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/04/19 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
سؤال رييس دادگستري شهرستان قم  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-