شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 5 تصويب‌نامه شماره 7118/ت211ه مورخ 1373/6/6 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/09/09 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1373/12/20 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1377/06/09 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1377/07/27 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1373/06/06 تصويب نامه هيات وزيران  
1377/05/10 تصويب نامه هيات وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-