شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 1309 قاون مدني مصوب 1314

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/07/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1392/07/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1392/07/03 بيست و چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1392  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-