نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5525515507654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها 1401/06/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي 1401/06/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 18، 8، 5 و بند (الف) و تبصره 1 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع مصوبه شماره 51520/ت53204 هـ - 1395/5/3 هيئت وزيران 1401/06/01 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ج) مصوبه شماره 80/30622 مورخ 1400/3/11 چهل و هشتمين نشست هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب ‌و ‌كار وزارت امور اقتصاد و دارايي 1401/06/01 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند (5) ماده 4 و بند (ب) ماده 5 و تبصره يك همان ماده از آيين‌نامه استخدام اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري مصوب 1395/6/30 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1401/06/01 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن ابلاغيه شماره 101/98/117919 مورخ 1398/12/24 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران 1401/06/01 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل‌هاي شماره 43706 مورخ 1396/11/28، 43822 مورخ 1397/1/26 و 43871 مورخ 1397/2/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1401/06/01 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 1000/99/897 مورخ 1399/1/10 سازمان تامين اجتماعي 1401/06/01 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي به شماره 54/ش/ع مصوب شوراي عالي ثبت احوال مورخ 1380/7/5 1401/06/01 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل «تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي» به شماره /3/43102/د - 1393/08/19 مصوب معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور 1401/06/01 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
تعداد كل رديف : 5512   
v  >5525515507654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-