نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5595585577654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي سيستان 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي بانه-مريوان 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اردبيل 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي قصرشيرين 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي مهران 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي بوشهر 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اينچه برون 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) درخصوص تأسيس مركز منطقه‌اي آموزشي و پژوهشي مديريت خطرپذيري و تاب‌آوري زلزله براي غرب و مركز آسيا در پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله تهران، به عنوان مركز گروه (2) تحت حمايت يونسكو با تمركز بر مديريت و كاهش خطرپذيري بلايا 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه معافيت واردات مواد اوليه دارويي، شيرخشك و تجهيزات پزشكي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك ماده به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5583   
v  >5595585577654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-