يكي از چيزهايي كه لازم است ... اگر نباشد بايد تهيه شود ، اگر هست كه خب بهتر، وجود يك آرشيو جامع و غني است. اين ذخاير ارزشمند نظام خواهد بود. يعني شوراي نگهبان بايستي يك آرشيوي داشته باشد براي مجموعه كارهايي كه در شورا انجام گرفته، چه در زمينه مسايل مربوط به كارهاي علمي و تحقيق و حل و فصل قوانين و چه در زمينه انتخابات؛ يعني معلوم بشود كه شوراي نگهبان چه كار كرد و چگونه كرد و بشود مراجعه كرد تا بشود از روي آنها تاريخ نوشت. اين يك چيز لازمي است .

بيانات مقام معظم رهبري(دام عزه) در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان در تاريخ 1392/08/08

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-