شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نطارت شرعي در خصوص قطعي بودن آراء كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/02/15 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1382/02/28 نامه قوه قضائيه  
1382/04/09 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1367/08/04 نظريه سابق شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-