شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/01/14 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1376/04/24 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1374/08/17 آيين نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-