شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص عدم رعايت برخي از مقررات قانوني درخصوص اراضي موقوفه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/10/26 نامه اشخاص  
1392/12/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/02/01 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1392/10/26 قانون شهرداري ونظريه شورا در مورد آن  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/01/20 اولين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-