شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص موضوع بند(9) ماده(50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/03/23 نامه اشخاص  
1390/04/28 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1346/03/21 پيوست 5  
1346/05/21 پيوست 7  
1346/12/27 پيوست 6  
1347/02/15 پيوست 8  
1358/12/13 پيوست 2  
1374/04/30 پيوست 3  
1380/05/21 پيوست 9  
1382/01/12 پيوست 1  
1389/03/22 پيوست 4  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-