شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اثبات قتل با قسامه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/06/26 نامه دادستاني كل كشور  
1375/10/09 نامه شوراي نگهبان  
1375/10/18 نامه دادستاني كل كشور  
1375/12/14 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-