موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3453443437654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه بودجه سال 1402 كل كشور 1401/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1401/12/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها 1401/12/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) 1401/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1401/12/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه يادداشت تعهدات جمهوري اسلامي ايران در راستاي كسب جايگاه دولت عضو در سازمان همكاري شانگهاي 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري 1401/11/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني 1401/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3441  
v  >3453443437654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-