موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3423413407654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها 1401/06/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي 1401/06/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) 1401/05/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي 1401/05/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
لايحه معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك 1401/05/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق 1401/05/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/05/23 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
لايحه تصويب مقاوله‌نامه حق تشكل و مذاكره دسته‌جمعي مورخ 1949 (1328) (شماره 98) 1401/05/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (37) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3415  
v  >3423413407654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-