شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/08/06 نامه شوراي نگهبان  
1387/09/03 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-