شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1387/08/06 نامه شوراي نگهبان  
1387/09/03 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-