شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص پرداخت ديه به اولياي دم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/08/15 نامه دولت  
1374/08/25 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-