شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص پرداخت تعهد مربوط به يوزانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع 28 دستگاه واگن مسافري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/05/05 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1377/05/29 نامه شوراي نگهبان  
1377/06/09 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1377/03/24 تصويبنامه هيات وزيران  
1377/06/03 نامه وزارت راه و ترابري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-