عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه شورا
متن نظر
مستند قانون اساسي
v
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >21<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
تذكر در خصوص ابطال ماده 34 قانون ثبت 1385/05/13 تذكر شوراي نگهبان
تذكر در خصوص رعايت روند قانوني تصويب اساسنامه ها 1383/09/19 تذكر شوراي نگهبان
تذكر به شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص مرجع تفسير قانون اساسي 1379/07/03 تذكر شوراي نگهبان
تذكر در خصوص اصل چهارم قانون اساسي 1379/06/06 تذكر شوراي نگهبان
تذكر در خصوص چگونگي اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي 1375/12/14 تذكر شوراي نگهبان
تذكر به رئيس جمهور در خصوص انتصاب رئيس سازمان بازرسي كل كشور به امر بازرسي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1375/11/16 تذكر شوراي نگهبان
تذكر به رياست جمهوري وقت در خصوص مغايرت مصوبه هيئت وزيران با قانون اساسي‌ 1374/12/17 تذكر شوراي نگهبان
تذكر به مجلس شوراي اسلامي در خصوص توجه به زمان بررسي لايحه بودجه در شوراي نگهبان 1372/11/02 تذكر شوراي نگهبان
تذكر در خصوص اصلاح لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1366 1372/09/17 تذكر شوراي نگهبان
تذكر به رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مهلت اعلام نظر شوراي نگهبان 1369/09/24 تذكر شوراي نگهبان
تعداد كل رديف : 19  
v  >21<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-