شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/11/01 نامه دولت  
1365/12/16 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-