عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1081071067654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون نظام صنفي مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 20، 6 آيين‌نامه استخدامي پيماني مصوب 1368 هيئت وزيران 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 و تبصره‌هاي ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كلانشهر اراك مربوط به سال 1398 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل شماره 302708/100/02- 1396/12/27 وزير راه و شهرسازي 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل در سال 1397 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 8 و 9 ماده يك تصويبنامه شماره 79795/ت 56610هـ- 1398/6/30 هيئت وزيران 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 246- 1381/8/15 شوراي اسلامي شهر تبريز 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل اجرايي توزيع و انتشار آگهي‌هاي دولتي 1400/08/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري 1400/08/29 ساير
تعداد كل رديف : 1080  
v  >1081071067654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-