عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1131121117654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 بخشنامه شماره 500/4347/د- 1396/10/12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1400/12/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-7 مصوبه شماره 1 جلسه 300 مورخ 1398/12/11 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 1400/12/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل اساسنامه سازمان همياري شهرداري‌ها 1400/12/07 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن كل مصوبه شماره 1 جلسه 300 مورخ 1389/12/11 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 1400/12/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 80/12107- 1394/12/8 معاون امور اقتصادي و دارايي 1400/12/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند 1 تصويب نامه شماره 169368/ت55789هـ- 1397/12/15 هيئت وزيران 1400/12/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 11-2-1 و 11-2-2 و تبصره 7 ماده 11 عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك 1400/12/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 3 تصويب‌نامه شماره 206/93/11851- 1393/9/5 شوراي عالي اداري و تصويب‌نامه شماره 226725- 1398/4/31 شوراي عالي اداري 1400/12/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 36 و 38 دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست 1400/12/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 106/99/16840- 1399/7/8 اداره كل ثبت اسناد و املاك خوزستان 1400/12/07 ساير
تعداد كل رديف : 1122  
v  >1131121117654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-