عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413127654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص اخذ پذيره نسبت به رقبات 1397/02/18
نظارت شرعي در خصوص تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1396/01/26
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1395/02/23
نظارت شرعي در خصوص گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي 1395/02/20
نظارت شرعي در خصوص عدم رعايت برخي از مقررات قانوني درخصوص اراضي موقوفه 1393/02/01
نظارت شرعي در خصوص ماده 1309 قاون مدني مصوب 1314 1392/07/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357 1392/07/10
نظارت شرعي در خصوص شوراي انقلاب در رابطه با واگذاري بيمارستان سهاميه قم به وزارت بهداري 1391/10/20
نظارت شرعي در خصوص تعلق گرفتن پاداش پايان خدمت مستخدم متوفي به وراث قانوني وي موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري 1391/03/07
نظارت شرعي در خصوص ماده 101 شهرداري 1390/09/02
تعداد كل رديف : 134 
v  >1413127654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-