شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 40 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/05/05 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1377/05/26 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
آيين نامه اجرايي تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-