شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص عدم مغايرت مرور زمان در دعاوي اشخاص خارجي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/04/01 نامه دولت  
1387/04/04 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-