شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده واحده قانون افتتاح حساب پس انداز براي اطفال - مصوب 1357

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/02/04 نامه شركتها ، بانكها و موسسات اعتباري  
1375/03/06 نامه شركتها ، بانكها و موسسات اعتباري  
1375/05/06 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1377/12/03 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-