شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده (6) تصويب‌نامه مورخ 1373/8/14 هيئت وزيران در خصوص «سود مورد انتظار»

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/12/15 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1376/04/24 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1373/08/14 ماده 6 تصويب‌نامه شماره 10827/ت312ه‍ مورخ 14 /8 /73 هيأت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-