عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استفساريه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >21<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي 1393/12/03 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي 1392/01/31 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي 1391/12/23 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي 1391/04/12 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1391/03/20 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1390/06/02 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي 1390/02/29 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي 1390/02/21 تفسيري
استفساريه درخصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي 1387/09/03 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1387/08/22 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي 1386/10/04 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول چهارم، نود و يكم و نود و نهم قانون اساسي 1386/04/19 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1386/03/26 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي 1386/02/25 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1386/01/30 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و پنجم و يكصد و دوم قانون اساسي 1385/04/01 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي 1383/10/21 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1383/08/02 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي 1383/05/25 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي 1383/03/16 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي 1382/01/24 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصول نود و چهارم و پنجاه و نهم قانون اساسي 1381/12/25 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1381/10/02 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسي 1380/10/20 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1380/08/14 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل نود و يكم قانون اساسي 1380/04/10 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و ششم 1380/03/31 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي 1380/02/18 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي‌ 1379/07/30 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول چهل و چهارم و يكصد و هفتاد و پنجم 1379/07/10 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي 1379/05/30 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و پنجاه و هشتم و يكصد و شصتم قانون اساسي‌ 1378/08/13 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هشتم و بيست و ششم قانون اساسي 1378/06/27 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصول پنجاه و دوم و هفتاد و چهارم قانون اساسي 1378/05/24 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1378/01/25 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل بيست و هفتم قانون اساسي 1377/04/10 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و ششم، يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌ 1376/05/13 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هفتاد و سوم قانون اساسي 1376/03/10 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي 1375/09/14 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي 1375/08/19 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و يكم و نود و چهارم قانون اساسي (ملاك و معيار ترجيح يكي از دو قانون معارض) 1375/04/12 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي‌ 1374/03/17 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و چهل و يكم و هشتاد و پنجم قانون اساسي‌ 1373/06/23 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل سي و پنجم قانون اساسي 1373/04/29 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1372/09/17 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هفتم قانون اساسي 1372/08/23 مشورتي
استفساريه در خصوص اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌ 1372/08/05 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي 1372/07/24 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1372/07/24 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم 1372/05/24 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي 1372/03/03 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي 1372/01/21 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1371/06/15 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1371/06/01 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل نود و نهم قانون اساسي 1370/03/01 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي 1370/01/22 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل سي ام قانون اساسي 1369/08/17 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي 1369/06/11 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي 1369/05/03 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي 1369/04/23 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي 1369/01/22 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل نود و هفتم قانون اساسي 1368/08/15 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1368/02/19 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هفتاد و ششم قانون اساسي 1367/10/07 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي 1367/07/05 مشورتي
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌ 1366/10/29 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي‌ 1366/10/24 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هفتادم قانون اساسي‌ 1366/07/08 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و يكم قانون اساسي 1366/07/02 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل هشتادو يكم قانون اساسي 1365/12/07 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و يكم و يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي 1365/12/06 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي 1365/12/05 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هفتادم قانون اساسي 1365/11/01 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل سي‌ام قانون اساسي 1365/02/16 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1365/02/10 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي 1364/12/07 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/07/17 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و هفدهم قانون اساسي 1364/04/05 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و چهارم، يكصد و سي و پنجم و يكصد و چهل و يكم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/28 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/01 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي 1364/02/25 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم و يكصد و چهل و يكم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1363/12/29 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي 1363/12/08 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1363/10/05 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌ 1363/08/16 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي (پيش از بازنگري) 1363/07/25 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل شصتم قانون اساسي (تشكيل شوراي اقتصاد) 1363/07/25 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي 1363/07/03 تفسيري
استفساريه در خصوص انطباق شوراهاي تصميم گيرنده با قانون اساسي‌ 1363/04/19 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهلم قانون اساسي 1362/12/29 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل هشتادو هشتم قانون اساسي 1362/10/07 مشورتي
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي 1362/09/29 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي 1362/09/09 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1362/09/08 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌ 1362/08/03 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي 1362/07/14 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي 1362/05/18 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1362/05/16 تفسيري
استفساريه در خصوص مرجع پذيرش استعفاي وزير 1362/05/11 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص مرجع پذيرش استعفاي وزير 1362/05/11 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
تعداد كل رديف : 121  
v  >21<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-