شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و ششم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/01/20 استفساريه  
1380/03/31 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصل 156
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-