شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/08/28 استفساريه  
1383/10/21 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 170
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-