شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و يكم و يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/11/01 استفساريه  
1365/12/06 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصول 121 - 128
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-