شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/04/10 استفساريه  
1369/05/03 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 161
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-