شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/02/18 استفساريه  
1364/02/25 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 88
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-