شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/12/01 استفساريه  
1363/12/08 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 125
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-