شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/05/15 استفساريه  
1383/05/25 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 55
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-