شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/09/07 استفساريه  
1372/09/17 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 139
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-