شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتادو يكم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/11/14 استفساريه  
1365/12/07 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصل 81
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-