شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/09/06 استفساريه  
1375/09/14 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 55
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-