شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و پنجاه و هشتم و يكصد و شصتم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/07/13 استفساريه  
1378/08/02 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 158 - 160
1378/08/08 نامه قوه قضائيه  
1378/08/13 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 158 - 160
1378/08/19 نامه قوه قضائيه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-