شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/08/03 استفساريه  
1363/08/16 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 77 - 125
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-