شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول چهل و چهارم و يكصد و هفتاد و پنجم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/04/02 استفساريه  
1379/05/30 نامه اشخاص  
1379/07/10 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 44 - 175
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-