شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل شصتم قانون اساسي (تشكيل شوراي اقتصاد)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/05/22 استفساريه  
1363/07/25 نظر شوراي نگهبان (مشورتي)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-