شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/11/08 استفساريه  
1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصول 127 - 138
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1381/08/04 نامه رئيس مجلس  
1381/10/02 نظر شماره 81/30/2124 مورخ 81/10/2 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-