شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و هفدهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/03/29 استفساريه  
1364/04/05 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 117
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-