شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي (قبل از بازنگري)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/06/20 استفساريه  
1364/07/17 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصل 135
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-