شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/05/06 استفساريه  
1375/08/19 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصل 85
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1374/05/29 سؤال رئيس جمهور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-