شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/02/03 استفساريه  
1365/02/10 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصل 139
1365/02/24 نامه نخست وزير  
1365/04/18 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-