شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتادم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/10/13 استفساريه  
1365/11/01 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصول 90 - 70
1365/11/05 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1366/03/28 نامه كميسون اصل نود قانون اساسي  
1366/09/16 نامه كميسون اصل نود قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-