شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي (قبل از بازنگري)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/09/25 استفساريه  
1363/10/05 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 126
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-