شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/05/04 استفساريه  
1379/05/30 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 127 - 85 - 138
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-