شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول هفتاد و پنجم و يكصد و دوم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/03/08 استفساريه  
1385/04/01 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 75 - 102
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-