شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي (قبل از بازنگري)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/02/26 استفساريه  
1364/03/01 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 158
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-