شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هفتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/02/08 استفساريه  
1372/08/23 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصول 127 - 137
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-